2017. március 15. Összes hír
Alapszabályzat

AZ EÖTVÖS JÓZSEF ALAPÍTVÁNY ALAPSZABÁLYA

I. Fejezet. megnevezés, székhely, mûködési idõtartam, jogi forma
1.Cikkely. megnevezés: Eötvös József Alapítvány
2.Cikkely. Az alapítvány székhelye: Székelyudvarhely, Tompa László u.12, Hargita megye, Románia.
3. Cikkely. Az alapítvány meghatározatlan idõre jön létre.
4. Cikkely. Jogi formája: apolitikus, autonóm, nonprofit, közhasznú szervezet, amely az alapító tagok közös elhatározásából jött létre, a hatályos törvények alapján.
II. fejezet. Az alapítvány tárgya és célja.
5. Cikkely
• Az iskola tehetséges tanulóinak anyagi támogatása, ösztöndíjak, félösztöndíjak formájában, középiskolai, egyetemi és posztgraduális tanulmányaik idején;
• Az iskola oktatói továbbképzésének támgatása szimpóziumok, továbbképzések, posztgraduális képzés és doktorátus támogatása révén;
• A tanulói kezdeményezések támogatása kulturális, nevelési, sport-téren, tanulmányi kirándulások, tapasztalatcserék szervezése stb;
• Az oktatás anyagi alapjának fejlesztése, az újító- és kutatómunka, a taneszközkészítés, a kiadói tevékenység, a tankönyv- és tanmenet-szerkesztés, az audio-vizuális eszközök beszerzésének támogatásával;
• Az oktatói munka fejlesztése az iskola szakterületével egyezõ vagy más területeken munkálkodó szakemberek meghívásával, regionális és országos szinten;
• A testvériskolai kapcsolatok fejlesztése, a hasonló profilú iskolákkal való kapcsolatfelvétel keresése;
• Táborok szervezése a tanulók környezetvédõi szemléletének fejlesztése céljából;
• Rövidtávú tanfolyamok szervezése a munkaerõ újraelosztása céljából;
• Modern, biotechnológián alapuló mikrofarmok mûködtetése az iskola keretén belül, tudományos céllal;
• A faluturizmus támogatása
III. Fejezet. Az alapítvány tagjai.
6. Cikkely. Az alapítványnak 35 alapító tagja van (ld. 1 sz. függelék)
7. Cikkely. Új tagok belépése. Az alapítvány nyitott az új tagok elõtt, akik annak alapszabályát elfogadják, a következõ feltételekkel: Az új tagot a közgyûlés elõtt legalább 2 alapító tag javasolja, s azt a közgyûlés egyszerû szavazattöbbséggel megszavazza.
8. Cikkely. A tagok kilépése.Valamely tag kiléphet a közgyûlés elõtt bemutatott kérés alapján, ha azt a közgyûlés egyszerû szavazattöbbséggel megszavazza.
9. Cikkely. Tagkizárás. Valamely tag a következõ esetekben zárható ki az alapítvány soraiból:
Nem tartja tiszteletben az Alapszabályt; nem fizeti a tagdíjat; 3 egymásutáni közgyûlésrõl igazoltalanul hiányzik; tevékenységével árt az alapítványnak.
A kizárási javaslatot, indoklással, legalább 2 alapító tagnak kell bemutatnia a közgyûlés elõtt, s annak 2/3-os többséggel kell azt megszavaznia. Kizárás esetén a tagok nem élhetnek követeléssel az alapítvány javai felé.
Sürgõsségi esetekben a kuratóriumi testület kizárhat egy tagot, a fenti okoból és fenti feltételekkel, úgy, hogy ez a határozat a következõ Közgyûlésen kerüljön megvitatásra.
IV. Fejezet.A Közgyûlés.
10.Cikkely. A Közgyûlés magában foglalja az alapítvány összes tagjait.
11. Cikkely. A Közgyûlés jogköre
• az évi tevékenységi terv jóváhagyása;
• dönt az alapítvány anyagi alapjai megõrzésének módozatáról;
• tagdíjak megállapítása;
• tagok belépésének, kilépésének, kizárásának megszavazása;
• megválasztja ill. visszahívja a kuratóriumi testület tagjait;
• jóváhagyja a jelentéseket és a könyvelést;
• dönt a költségvetés kérdésében;
• jóváhagyja az alapszabály-módosítást;
• jóváhagyja a más szervezetekkel való fúziót.
12. Cikkely. A közgyûlés rendes és rendkívüli üléseken fejti ki tevékenységét.
13. Cikkely. A rendes közgyûlések évente egyszer tartandók.
14. Cikkely. Rendkívüli közgyûlések tarthatók, valahányszor szükséges, és ezt kezdeményezheti: a kuratórium vagy 3 alapítványi tag.
15. Cikkely. A rendes és rendkívüli Közgyûléseket az elnök hívja össze a következõ adatok megadásával: ki hívja össze a közgyûlést, az ülés színhelye és idõpontja, napirend. Az összehívásnak 10 nappal meg kell elõznie az ülést.
16. Cikkely. A közgyûlés legalább 2/3-os jelenlét esetén határozatképes.
17. Cikkely. A közgyûlés egyszerû szavazattöbbséggel hozza döntéseit (szavazatok fele +1)
V.fejezet. A kuratóriumi testület
18. Cikkely. A kuratóriumot a közgyûlés választja.
19. Cikkely. A kuratórium összetétele: 1 elnök, 1 alelnök, 1 titkár, 1 pénztáros, 5 tag.
A kuratóriumot a közgyûlés választja, a funkciókat a tagok egymás közt osztják el, a közgyûlés utólagos jóváhagyásával (ld.2.sz. függelék)
20. Cikkely. A kuratórium feladatköre:
• az alapítvány mûködésének biztosítása;
• stratégiai döntések meghozatala az alapítvány céljainak megfelelõen;
• az alapítványhoz benyújtott anyagok megvitatása, esetleg szakemberek bevonásával;
• a kuratórium tagjaitól jövõ javaslatok megvitatása: elfogadása vagy elvetése.
21. Cikkely. A kuratórium elnökének feladatai:
• az évi költségvetési terv és különbözõ projektek megszerkesztése;
• az évi beszámoló és a jövõ évi terv megszerkesztése;
• az alapítvány képviselete jogi ill. természetes személyekkel szemben.
VI.Fejezet. Az alapítvány cenzorai.
22. Cikkely. Az alapítványnak 1 cenzora van, akit a kuratórium elnöke nevez ki, a közgyûlés jóváhagyásával; a következõ feladatköre van:
• ellenõrzi, hogy az alapítvány anyagi alapját az alapszabálynak megfelelõen használják-e;
• ellenõrzi, hogy az alapítvány tevékenysége megfelel-e az alapszabály elõírásainak;
• a közgyûlés elõtt évente beszámol a tapasztaltakról.
VII.Fejezet. Pénzügyi források.
23. Cikkely. Az alapítvány pénzügyi forrásai a következõk:
• létrehozási alapok; tagdíjak; saját jövedelmek, beruházások; adományok; szponzorálások; szubvenciók.

VIII.Fejezet. Az anyagi alapok felhasználásának módozatai.
24. Cikkely. Az alapítvány anyagi alapját képezõ eszközök (számítógépek, xeroxok, audio-vizuális eszközök, könyvek stb) mindörökre az alapítvány tulajdonában maradnak. A Mezõgazdasági Szakközépiskola azt szerzõdés alapján használhatja.--IX. Fejezet. Végsõ rendelkezések.
25. Jogi személyiség elvesztése. Az alapítvány jogi személyiségét a közgyûlés határozatával ill. bírósági határozat útján veszítheti el.
25. Cikkely. A közgyûlés abban az esetben dönthet az alapítvány feloszlatásáról, ha ez már nem tudja célját megvalósítani.
26. Cikkely. A bírósági szervek a következõ esetekben oszlathatják fel az alapítványt:
• tevékenysége sérti a közerkölcsöket vagy a közrendet;
• célját törvénybe ütközõ eszközökkel éri el;
• a Közgyûlés határozatai az alapszabállyal ellentétesek vagy törvénysértõek.
27. Cikkely. Az alapítvány vagyonának sorsáról az utolsó közgyûlés dönt.
28. Cikkely. Jelen Alapszabályt 1998. március 19-én fogadta el az Eötvös József Alapítvány 35 alapító tagjának alakuló közgyûlése.
Copyright © 2009 Eötvös József Alapítvány
created by: lokopi WEB